Tyrimas, dėl padarytos žalos gamtai, Kaune draustinije įmonės prižiūrinčios lietaus nuotekas, gauna pajamas už priežiūrą, bet padarytos žalos nemato apie 30 metų.

RELJEFO IR (AR) ŽEMĖS PAVIRŠIAUS, IR GEOLOGINIŲ OBJEKTŲ KEITIMAS, ŽALOJIMAS Pakeistas skyriaus pavadinimas: Nr. D1-855, 2016-12-05, paskelbta TAR 2016-12-07, i. k. 2016-28344 Nr. D1-623, 2021-10-28, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22411 12. Žala aplinkai, pakeitus ir sužalojus reljefą (žemės paviršių) (ne mažesnis kaip 20 m² pakeistas ar pažeistas žemės paviršiaus plotas supilant arba nukasant ne mažesnį kaip 1 m žemės sluoksnį ar supilant arba nukasant ne mažesnį kaip 0,3 m žemės sluoksnį didesniame kaip 0,1 ha žemės paviršiaus plote) nukasant, supilant kalvas ar kitas reljefo formas; iškasant, užpilant, dirbtinai pagilinant ar užlyginant žemės paviršių ar vykdant kitas veiklas, skaičiuojama pagal formulę: Žrel=Brel x Krel x S; Žrel – žala aplinkai pakeitus ir žalojant reljefą, Eur, Brel – pakeisto reljefo bazinis tarifas (1 lentelė), Krel – reljefo pažeidimo dydžio koeficientas (2 lentelė), S – pakeisto reljefo (žemės paviršiaus) plotas, m². Sunaikinus (pakeitus) karstines (termokarstines) įgriuvas (smegduobes), olas, žala aplinkai didinama 2 kartus. Žala aplinkai, pakeitus reljefą, vykdant savavališkas statybas, statybas pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ar statybas pagal statybą leidžiančius dokumentus, jeigu vykdant statybas pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, skaičiuojama vietoj pakeisto reljefo bazinio tarifo imant užstatytos teritorijos (plotas po statiniais) bazinį tarifą Bužs – 14,48 Eur/m2, o vietoj pakeisto reljefo ploto – užstatytos teritorijos plotą, m². Žala aplinkai, važiuojant, kopiant ar leidžiantis kopomis, pažeidžiant kopų sutvirtinimus, klifo šlaitus ar kitaip sukeliant žemės paviršiaus eroziją, skaičiuojama pagal formulę: Žrel=Bg x Krel x V; Bg – grunto bazinis tarifas Bg (1 lentelė), Krel – reljefo pažeidimo dydžio koeficientas (2 lentelė), V – grunto (nuogriuvų, nuošliaužų) tūris, m³.

Inspektoriai palydėti į įvikio vietą tyrimas pradėtas, laukiame rezultatų.