Klausimas

Išmatuoti spinduliuote  ir pateikti oficialia ataskaitą.
Taip pat pateikti jūsų veiksmų planą ir pakviesti mus dalyvauti matavimuose.

Informuojame, kad Kaune adresu ...,  žmogaus kūnui SAR negali viršyti 0,08 W/kg, taip pat nustatytos SAR vertės atskiroms kūno dalims − galvai ir liemeniui SAR negali viršyti 2 W/kg, o galūnėms SAR negali viršyti 4 W/kg. SAR rodiklis gali būti nustatomas ir taikomas taip pat ir mobiliesiems telefonams. Pagal mūsų padarytus tyrimus gauti duomenys viršija visas išvardytas normas.

Atsakymas

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 savitosios energijos
absorbavimo rodiklio (SAR) leidžiamoji vertė nėra reglamentuojama, todėl NVSC nėra įgaliotas
atlikti matavimų.

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
el. p. info@nvsc.lt, http://nvsc.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070
DĖL JŪSŲ 2022 M. SPALIO 17 D. PRAŠYMO
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC) 2022 m. spalio 17 d. gavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos persiųstą
Jūsų 2022 m. spalio 14 d. prašymą dėl spinduliuotės matavimų, adresu Baltų pr. 165, Kaunas.
Informuojame, kad NVSC, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo 15 straipsnio 5 punktu, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos nuostatais1
derina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės
dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, vykdo radiotechninių objektų
valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.
NVSC derina radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos planus vadovaudamasis Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto
ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašu
2
(toliau – Aprašas), kuris
nustato radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektui derinti reikalingų dokumentų ir duomenų
pateikimo, jų vertinimo ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano sudarymo, dokumentų ir
duomenų, reikalingų šiam planui derinti, pateikimo, vertinimo, derinimo bei elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano vykdymo tvarką. Derinimo metu įvertinama, ar numatomo eksploatuoti
radiotechninio objekto radiotechninė dalis atitinka Aprašo ir kitų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų3
(toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2015) reikalavimus, o elektromagnetinės spinduliuotės
stebėsenos planas atitinka Apraše numatytus reikalavimus.
NVSC vykdydamas radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos periodinę
kontrolę pagal metinį periodinės kontrolės planą, ar gyventojui (-ams) pateikus skundą dėl galimų
visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, organizuoja elektromagnetinio
lauko matavimus gyvenamojoje aplinkoje ir vertina matavimų rezultatų atitiktį elektromagnetinio lauko
intensyvumo parametrų leidžiamosioms vertėms, nustatytoms Lietuvos higienos normoje HN 80:2015.

1 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1058 (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/02e4e3b0a99c11ec8d9390588bf2de65)
2 Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-200
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394370/asr)
3 Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos
vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.393801/asr)
V.V. Mindaugui
administracija@lietuvis.org
Kopija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
2022-10-
Į 2022-10-14
Į 2022-10-14
Nr. (2-12 4.80 Mr.)2-
prašymą
Nr. 5-3507
Elektroninio dokumento nuorašas
Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2022-10-28
2
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 savitosios energijos
absorbavimo rodiklio (SAR) leidžiamoji vertė nėra reglamentuojama, todėl NVSC nėra įgaliotas
atlikti matavimų.
Informuojame, kad šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti
skundžiamas (pasirinktinai): vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
14 straipsniu, NVSC (Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijai (Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius); Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno
apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas); Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas).
Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir
laisvių viešojo administravimo srityje per vienerius metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar
skundžiamo sprendimo priėmimo turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriui (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo
nustatyta tvarka.
Informuojame Jus, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Visuomenės sveikatos saugos
informacinėje sistemoje (toliau – VSSIS). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – grupuoti ir analizuoti
tam tikrą veiklą vykdančių, leidimus turinčių asmenų duomenis. Asmens duomenys tvarkomi griežtai
laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. VSSIS valdytoja yra
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188603472, adresas:
Vilniaus g. 33, LT-01506, Vilnius. VSSIS tvarkytojas – NVSC. Jūs turite teisę, pateikęs asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su VSSIS tvarkomais savo asmens duomenimis,
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
Visuomenės sveikatas saugos skyriaus vedėja,
laikinai vykdanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas Irena Taraškevičienė
A. Raulinaitis, tel. (8 37) 331688, el. p. aurimas.raulinaitis@nvsc.lt
Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2022-10-28
DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL JŪSŲ 2022 M. SPALIO 17 D. PRAŠYMO
Dokumento registracijos data ir numeris 2022-10-28 Nr. (2-12 4.80 Mr)2-52571
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Aurimas Raulinaitis, Kauno departamento direktorius, Kauno
departamentas
Sertifikatas išduotas AURIMAS RAULINAITIS, Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-28 14:07:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-06 10:59:39 – 2024-04-05 10:59:39
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Irena Taraškevičienė, vedėja, pavaduojanti direktoriaus
pavaduotoją Raimondą Vaidginą
Sertifikatas išduotas IRENA TARAŠKEVIČIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-10-28 15:13:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-10-28 15:12:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-22 09:38:50 – 2024-11-21 09:38:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti
"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, į.k.
288600210 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-13 10:03:48 iki
2022-12-13 10:03:48
Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas
Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-10-28
15:15:41)
Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2022-10-28 15:15:41 Dokumentų valdymo
sistema Avilys
Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2022-10-28

Kaip nemokamas gydimas tampa mokamas

tyrimas, kaip nemokamas gydimas tampa mokamas, kol nenusipirksi USB laikmenos 4 GB už 15 eurų, gyditojas kuriam reikia tos panoraminės žandikaulio nuotraukos negaus.

 

Klausimas išsiūstas

Date 2022-10-03 14:00


Dėja atsakymo nėra

Apie vakcinas nuo Ko.vido

Užklausimas į Sveikatos apsaugos ministerija - kokius sertifikatus turi vakčina nuo C ovid 

Atsakymas

from: VVKT Raštai Rastai@vvkt.lt
  xxxx
date: Aug 18, 2021, 4:09 PM
subject: FW: Duomenų užklausimas.
mailed-by: vvkt.lt

Laba diena,

Informuojame, kad visos vakcinos nuo COVID-19 ligos (toliau – Vakcinos) Europos Komisijos sprendimu yra registruojamos į Bendrijos vaistinių preparatų registrą. Šių Vakcinų vertinime dalyvauja Europos vaistų agentūros ekspertai, kurie kiekvienu konkrečiu atveju atlieka išsamų siūlomo registruoti vaistinio preparato, įskaitant ir vakcinas, kokybinės, ikiklinikinės, klinikinės dalies įvertinimą. O Kiekvienai išleidžiamai Vakcinos serijai, prieš patenkant į Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybės rinką, taikoma EEE oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimo procedūra (atliekami tyrimai  EEE valstybės nepriklausomoje nacionalinėje vaistų kontrolės laboratorijoje ir EEE valstybės įgaliota  institucija išduoda EEE valstybės oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimo pažymėjimą, jei nustatoma vakcinos serijos atitiktis specifikacijoms, pateiktoms atitinkamose Europos farmakopėjos monografijose ir dokumentuose, kuriais remiantis registruotas vaistinis preparatas). Visos Vakcinos, kurios tiekiamos į LR rinką, turi išduotą serijos išleidimo sertifikatą.

Tikiuosi Jūsų klausimą supratome teisingai ir šiuo laišku atsakėme į jį. Jeigu ne, prašau patikslinti klausimą.


Laiškas automatiškai sugeneruotas ir siunčiamas iš Tarnybos dokumentų valdymo sistemos, prašome į jį neatsakyti.
Korespondenciją Tarnybai prašome siųsti el. paštu: vvkt@vvkt.lt


Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius
www.vvkt.lt
Mums rūpi Jūsų nuomonė. Kviečiame dalyvauti anoniminėje klientų apklausoje.

Šis pranešimas skirtas tik tam asmeniui, kuriam yra adresuotas. Jame esanti informacija yra arba gali būti konfidenciali. Jei nesate tikrasis pranešimo gavėjas, informuojame, kad gautos informacijos ar jokios jos dalies neturite teisės kopijuoti, platinti ar kitaip naudoti, taip pat atskleisti bet kokiam kitam asmeniui. Prašome nedelsiant apie klaidą elektroniniu paštu informuoti siuntėją ir ištrinti laišką iš sistemos