Pateikta informacija yra dalina ir atnaujinama, norint gauti originalo kopija kreiptis su prašymu individualiai arba asmeniškai. Teisę interpretuoti turi tik šių Raštų autorius ar jo įgalioti Bendruomenės nariai. Visos teisės saugomos(all rights reserved)

Sutartis  

Sutartis dėl asmenims skirto laiko su vilčinskų šeima ar atskirų jos nariu. Toliau vilčinskų Bendruomenė 

  1.  Bendruomenės nariai viešai praneša visiems, kurie su ja sudarė ar ketina sudaryti bet kokius teisinius santykius, pirma savo sugaišto gyvenimo laiko minutė įvertinta vienu kilogramu 999 prabos aukso ( 1000 gramų), bet ne mažiau 100 kilogramų 999 prabos aukso.
  2.  Pažeidus bet kurią iš jo teisių, jam padarytos žalos atlyginimą nustato jis pats, atsižvelgdamas į prarasta savo gyvenimo laiką praleistą sprendžiant situaciją, kai viena minutė įvertinta vienu kilogramu 999 prabos aukso, ​​bet ne mažiau nei 1000, vieno tūkstančio kilogramų 999 prabos aukso. Taip pat skaičiuojant padarytą žalą atsižvelgiama į papildomas laiko sąnaudas. 
  1. Vieno dokumento parengimas iki 10 puslapių imtinai, jis įvertintas 100 kilogramų 999 prabos aukso.
  2. Siuntimas, įskaitant elektroninį vieną dokumentų paketą, įvertintas 30 kilogramų 999 prabos aukso.
  3. Apsilankymas teisme įvertintas 1000 kilogramų 999 prabos aukso, prie to patirtas moralinės, neturtinės žalos atlyginimo dydis ir visas su tuo susijusių materialinių ir kitų išteklių sąnaudų rinkinys šios sutarties turinys neįtrauktas ir apskaičiuojamas atskirai.
  4.  

Skolininkui tenka papildoma solidari, subsidiarioji atsakomybės rūšys visiškas ir besąlygiškas šios sutarties priėmimas yra konkliudentiniai veiksmai. Tylus (ignoruojantis atsakymą) pasiūlymo priėmimas.

Šeimos teisių pažeidimas bendruomenės ar kiekvieno jos dalyvio akivaizdoje ir kitokio pobūdžio sutikimas. Ši sutartis gali būti sudėtinė kito dokumento dalis prie kurio jis pritvirtintas, jeigu tai numatyta tame dokumente.

Šeima išsaugo visą savo teisę, įskaitant teisę paskirti atsakingus asmenis už skolas ir teisę kontroliuoti padarytos žalos dydžio vertinimą bei kitas neatimamas teises ir laisves.

Teisę interpretuoti turi tik šios sutarties autorius. Visos teisės saugomos(all rights reserved).

 

Perspėjimas,

Kiekvienas kuris nori kaip nors pakenkti geros valios tautai įvardintu vilčinskų šeimos toliau bendruomenės ir ar kurio nors atskiro jos dalyvio, be materialinės atsakomybės prisiima ir asmeninę bei giminingą dvasinę atsakomybę iki trečiosios kartos, tebunie tokia galia ir ji bus per amžių amžius.

 

Bendruomenės vyriausiasis : vyr[as] mindaugas iš vilčinsko(ų) giminės